close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PASZPORTY

 •  


   

  1. W dniu 17 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr  143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.

   

  2. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych będzie możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  3. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

  - Zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

  - Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

  - W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów).  

  - W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania  informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

   

  4. Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22  ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy  paszport tymczasowy może być również wydany osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

   

   

   

  ______________________________________________________________________________________________

   

   

   

  Konsul może wystawić zarówno paszport biometryczny, personalizowany w Polsce, jak również paszport tymczasowy (np. na czas oczekiwania na dostarczenie paszportu biometrycznego).

  WYMAGANE DOKUMENTY

   
  I. Interesant ubiegający się o wydanie nowego paszportu 10-letniego (ewentualnie paszportu 5-letniego dla dziecka między 5 a 13 rokiem życia) przedkłada osobiście następujące dokumenty:

  • Dwa podpisane i czytelnie wypełnione kwestionariusze paszportowe (wypełnione literami drukowanymi, z uwzględnieniem polskich znaków). Kwestionariusze drukowane są na specjalnym papierze, dlatego nie ma możliwości pobrania ich i wydrukowania z Internetu. Stosowny kwestionariusz można otrzymać w okienku konsularnym i wypełnić go na miejscu, w trakcie składania dokumentów.
  • Dotychczas posiadany paszport polski - do wglądu, paszport ten może zostać zwrócony w momencie składania dokumentów w Konsulacie, konieczne jest jednak jego ponowne okazanie celem anulowania w momencie odbioru nowego paszportu..
  • Trzy aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Odpis aktu urodzenia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, dotyczy to również dzieci urodzonych za granicą.
  • Odpis aktu małżeństwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego w przypadku ubiegania się o paszport z powodu zmiany nazwiska lub dokument potwierdzający powrót do nazwiska poprzednio używanego, wydany przez polski USC.
  • Numer ewidencyjny PESEL - jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma lub nie pamięta numeru PESEL, powinna wypełnić wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL i dołączyć do wniosku oryginał odpisu aktu urodzenia oraz w przypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego oprócz oryginału aktu urodzenia również oryginał aktu małżeństwa, wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

  W przypadku ubiegania się o nowy paszport w związku z utratą paszportu konieczne jest wypełnienie Oświadczenia o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać również w Wydziale Konsularnym oraz dostarczenie innego, ważnego polskiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  II. Osoba ubiegająca się dodatkowo o wydanie paszportu tymczasowego z prawem wielokrotnego przekraczania granicy, wydawanego na czas oczekiwania na paszport 10-letni (oraz na czas oczekiwania na paszport 5-letni dla małoletniego), składa:

  • Dwa podpisane i czytelnie wypełnione kwestionariusze paszportowe.
  • Trzy aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.


  III. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy, wydawanego na powrót do kraju w miejsce utraconego paszportu polskiego, składa osobiście:

  • Dwa podpisane i czytelnie wypełnione kwestionariusze paszportowe (wypełnione literami drukowanymi, z uwzględnieniem polskich znaków
  • Trzy aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Oświadczenie o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można również uzyskać w Wydziale Konsularnym. Wypełniając oświadczenie, należy w szczególności podać swój ostatni adres w Polsce, nazwę miejscowości, w której wydano paszport oraz datę jego wydania (przynajmniej rok).
  • Polski dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość

   

  CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT

  Czas oczekiwania na paszport drukowany w Polsce wynosi do 3 miesięcy od momentu złożenia kompletnych dokumentów. W przypadku jednoczesnego wystąpienia o paszport tymczasowy czas oczekiwania na paszport może wydłużyć  się do około 8 miesięcy.

  Osoby, które dokonują rezerwacji, kupują bilety na podróż lub zaciągają inne zobowiązania przed odbiorem dokumentu podróży CZYNIĄ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Konsul RP w Pjongjangu nie może zagwarantować wydania paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu. 

  OPŁATY KONSULARNE 

  W momencie składania dokumentów pobierana jest CAŁKOWITA opłata  z góry. Konsul przyjmuje opłaty tylko gotówką.

   

  Przykładowe opłaty paszportowe:

   

  Wniosek o wydanie paszportu 10-letniego – 110,00 EUR

   

  Wniosek o wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 70,00 EUR

   

  Wniosek o wydanie paszportu 10-letniego w miejsce dokumentu utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza – 330,00 EUR

   

  Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP – 15,00 EUR

   

  Wniosek o wydanie tymczasowego dokumentu podróży, określonego w decyzji Rady z dn. 25.06.1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (96/409/WPZIB) (Dz.U.L.168 z 06.07.1995 r., str. 4-11) – 30,00 EUR

   

   

   
  PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz.1027);
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów potrzebnych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz.U. z 2002 r. Nr 114 poz. 991);
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 97, poz. 870);

   

   

  ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW O WYDANIE PASZPORTU ORAZ

  ODBIÓR PASZPORTU NASTĘPUJE OSOBIŚCIE.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: