close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH KONSULARNYCH

 • Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:
   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 

   


  ***

  Konsul RP w Pjongjangu

  Taedonggang-Munsudong

  Pyongyang, DPR of Korea

   

  ***

   

  Wniosek powinien zawierać:  

   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;
  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  3. obywatelstwo;
  4. datę i miejsce urodzenia;
  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana
  w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  -       pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  -       pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  -       pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa;

   

   

   Odmowa udostępnienia danych osobowych

   

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.      

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

   

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  The right to information

   

  Any person has the right to obtain detailed information concerning their personal data, which is processed in data filing systems.

  According to art. 32 par. 5 of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 101, item 926 with later amendments), the right to information is given to every person interested not often than every 6 months more.

  On basis of art. 32 par. 1 point 1-5a of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 101, item 926 with later amendments), every person who is concerned can request – regarding processing of their personal data – following information:

   

  • if such system exists,
  • since when data is processed,
  • the source of getting data,
  • the way data is made available,
  • the aim and scope of data processing,
  • the extent and  to whom data was made available.

  Data controller will reply regarding the requested information within 30 days. 

   

  In order to get information about processing personal data in the Schengen Information System or in the Visa Information System you need to submit an application in Polish or English to the following address:

   

  Consul of the Republic of Poland

  Embassy of the Republic of Poland

  Taedonggang – Munsudong,

  Pyongyang, DPR of KOREA

   

  The application must contain:

   

  1. first name and surname of an applicant;
  2. PESEL Number (if the person has it);
  3. citizenship;
  4. date and place of birth;
  5. place of residence (country, town, street and number house/flat);
  6. the subject of the application;
  7. signature of the person making the application.

  In order to perform precise data identification, an applicant may attach a copy of their ID with personal data.

  According to art. 32 the Act of 14 June 1960 the Polish Administrative Code (Journal of Laws No. 98, item 1071 with later amendments), the party may be represented in administrative proceedings by a proxy unless procedures demand personal engagement.

   

  Rules of giving legal proxy are set in art. 33 the Polish Administrative Code, i.e.:

   

  • the proxy of a party can be natural person having legal capacity;
  • the proxy should be submitted in writing;
  • the proxy attaches to the file an original or officially certified copy of the proxy.

  A lawyer or a legal advisor and patent agent can certify a copy of a proxy given to them.

   

  Refusal of access to personal data

   

  According to art. 34 of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data, the data controller shall refuse to disclose the information referred to in art. 32 par. 1 point 1-5a to the data subject if it caused:

  1. a disclosure of confidential information;
  2. a threat to national defense or national security, to life and health of individuals or to public security and public order;
  3. a threat to a vital economic or financial interest of the State;
  4. a significant breach of personal rights of the data subject of other persons.

  The right to correct data, request the suspension of their processing or removal

   

  The data subject may ask the data controller to supplement, update, correct, remove, and temporarily or permanently suspend processing of his/her data. However, the data subject must demonstrate that the data is incomplete, outdated, inaccurate, has been collected with violation of the law or that its processing is no longer necessary to achieve the purpose for which it was collected.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: