close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Polski wniosek wizowy

  I. Czynności paszportowe 

   

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu  oraz wydanie paszportu 10 letniego 

   

  Wydanie paszportu tymczasowego 1 rocznego na czas oczekiwania na paszport

  10 letni 

   

  Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie ma ukończonego 16 roku życia 

   

  Wydanie paszportu dla osób pobierających emeryturę lub rentę oraz studentów do 26 roku życia 

   

  Wydanie paszportu 10 letniego dla osób powyżej 70. roku życia 

   

  Wydanie paszportu tymczasowego na powrót do Polski 

   

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeśli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez posiadacza 

   

  Wydanie nowego paszportu w razie jego powtórnej utraty z przyczyn zawinionych przez posiadacza  

   

  Wykonanie innych czynności paszportowych  

   

   II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego 

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie nadania obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego  

   

  Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego  

   

  Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego  

   

  Wydanie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o nabyciu obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust.3, art.10 i art.11 ustawy z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim. (Dz.U. z 2000 r Nr 28 poz. 353 i z 2001 r Nr 42 poz. 475) 

   

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 6 ust.1, art.8 ust.5 pkt.3 i ust.6 oraz art.13 ust.3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim. (Dz.U. z 2000 r Nr 28 poz. 353 i z 2001 r Nr 42 poz. 475) 

   

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie   

   

  Wydanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego  

   

   III. Czynności wizowe 

   

          UWAGA: Obywatele Białorusi, Rosji, Ukrainy i USA uiszczają inne  opłaty wizowe - są one wyszczególnione w informacji wizowej

  (Dział ruchu osobowego i obywatelstwa polskiego)

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lotniskowej  

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przejazdu przez terytorium RP 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do dwukrotnego przejazdu przez terytorium RP 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przejazdu przez terytorium RP 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wjazdowej 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności stanowiącym wielokrotność jednego roku - opłata za każdy rok 

   

  Dodatkowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie  wniosku o wydanie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy na terytorium RP 

   

  Dodatkowa opłata za zamieszczenie wizy na blankiecie  

   

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

   

  Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

   

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się 

   

  Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na osiedlenie się 

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 

   

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 

   

   IV. Zaświadczenia i zezwolenia  

  Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego 

   

  Wydanie zezwolenia na przywóz broni na terytorium RP lub przewóz broni w tranzycie 

   

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego pobyt za granicą dla potrzeb polskiej kontroli celnej w sprawie zwolnienia z cła 

   

  Wydanie zezwolenia na przywiezienie zwłok lub szczątków ludzkich 

   

  Wydanie innego zaświadczenia  lub zezwolenia niż określone w pozycjach poprzednich 

   

   V. Legalizacje, tłumaczenia, czynności notarialne  

  Legalizacja dokumentu  

   

  Uwierzytelnienie dokumentu 

   

  Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna) 

   

  Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do wykonania czynności prawnej przenoszącej: własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz prawa wymienione w art. 244 par.2 Kodeksu Cywilnego z wyjątkiem hipoteki   

   

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia  

   

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia  

   

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego i innych dokumentów o treściach powtarzalnych - za każdy dokument 

   

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu - za każdy dokument 

   

  Poświadczenie zgodności odpisu, fotokopii, wypisu lub wyciągu z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu - za każdy dokument 

   

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego - za każdy dokument 

   

  Poświadczenie daty okazania dokumentu - za każdy dokument 

   

  Poświadczenie faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia towaru - za każdy dokument 

   

  Sporządzenie aktu notarialnego  

   

  Wykonanie innej czynności notarialnej - za każdą czynność 

   

   VI. Czynności z zakresu stanu cywilnego  

  Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym 

   

  Przygotowanie dokumentacji dot. wpisania zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego  

   

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa  

   

  Wykonanie innych czynności z zakresu stanu cywilnego  

   

   VII. Czynności spadkowe i majątkowe  

  Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku - od wartości netto 

   

  Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, przy zaangażowaniu przez niego miejscowego adwokata - od wartości netto 

   

  Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata - od wartości netto 

   

  Uwaga: ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula. 

   

   VIII. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej  

  Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku

  (świadectwo o banderze)  

   

  Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku  

   

  Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej  

   

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego  

   

  Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej  

   

  Inne czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej  

   

   IX. Inne czynności 

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez urząd krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą  

   

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju pod adresem urzędu konsularnego. 

   

  Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu.

  Pobiera ię niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.  

   

  Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym, poza kolejnością lub po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy. 

   

  Przesłanie korespondencji do kraju drogą urzędową. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: