close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA KRAJOWA

 • 30 maja 2017

  Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.

  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania:

   

  • na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;
  • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

    

   WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

    

  • wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej      niż 30 000 EUR;
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;

    

   DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY

  • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
  • Na podstawie oświadczenia udzielane są tylko wizy osobom wymienionym w oświadczeniu.
  • Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy przez członków rodziny wnioskodawcy.

    

   WYKONYWANIA PRACY NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

  • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu.

   W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin obywateli KRLD przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu wykonywania pracy osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

   Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę jest dedykowane do pobytu cudzoziemców w celu wykonywania pracy, a nie pobytu długoterminowego członków rodzin. Po podjęciu pracy cudzoziemcy mogą wystąpić w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach o karty pobytu dla siebie i członków rodzin.

   PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE OSOBY PRAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

   LUB BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI

  • kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę.
  • Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

    

   ODBYCIE STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA LUB JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ALBO STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA, W CELU SZKOLENIA ZAWODOWEGO I W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ LUB SZKOLENIA W INNEJ FORMIE NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST. 1 PKT 9 LUB 10 USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013R. O CUDZOZIEMCACH

    

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu kursu/szkolenia (w przypadku uczestniczenia w kursach/szkoleniach uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu/szkolenia w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu/szkolenia - potwierdzenie wniesienia opłaty).
  • W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin ob. KRLD przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu odbycia studiów lub nauki osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od władz uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów lub nauki w Polsce.

   Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  •  
  •  

  •  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: